Lời bài hát: Đường đến danh ca vọng cổ : Phạm Huyền Trâm – Bến phà kỉ niệm

Đường đến danh ca vọng cổ : Phạm Huyền Trâm – Bến phà kỉ niệm -

Đường đến danh ca vọng cổ : Phạm Huyền Trâm – Bến phà kỉ niệm