Lời bài hát: Đường đến danh ca vọng cổ : Phương Cẩm Ngọc – Tân cổ Lòng mẹ

Đường đến danh ca vọng cổ : Phương Cẩm Ngọc – Tân cổ Lòng mẹ -

Đường đến danh ca vọng cổ : Phương Cẩm Ngọc – Tân cổ Lòng mẹ