Lời bài hát: Liên khúc Vọng Kim Lang Phi Vân Điệp Khúc – Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

Liên khúc Vọng Kim Lang Phi Vân Điệp Khúc – Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang -

Liên khúc Vọng Kim Lang Phi Vân Điệp Khúc – Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang