Lời bài hát: Vài điệu lý Nam Bộ

Vài điệu lý Nam Bộ -

1.Lý Cái Mơn

2.Lý Qua Cầu

3.Lý Chiều Chiều

4.Lý Chim Xanh

5.Lý Chim Quyên

6.Lý Mỹ Hưng

7.Lý Cây Bông

8.Lý Con Sáo

9.Lý Đất Giồng

10.Lý Quạ kêu

11.Lý Xự Xế Xang

12.Lý Ăn Giỗ

Vài điệu lý Nam Bộ