Lời bài hát: Cải Lương Hồ Quảng Hai Chiều Ly Biệt – Lệ Thủy, Minh Vương – Cải Lương Xưa Trước 1975

Cải Lương Hồ Quảng Hai Chiều Ly Biệt – Lệ Thủy, Minh Vương – Cải Lương Xưa Trước 1975 -

Phần 2

Cải Lương Hồ Quảng Hai Chiều Ly Biệt – Lệ Thủy, Minh Vương – Cải Lương Xưa Trước 1975