Lời bài hát: Cải Lương Hồ Quảng Hai Chiều Ly Biệt – Lệ Thủy, Minh Vương – Cải Lương Xưa Trước 1975

Cải Lương Hồ Quảng Hai Chiều Ly Biệt – Lệ Thủy, Minh Vương – Cải Lương Xưa Trước 1975 -

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=L_UqnbLh9PM

Cải Lương Hồ Quảng Hai Chiều Ly Biệt – Lệ Thủy, Minh Vương – Cải Lương Xưa Trước 1975