Lời bài hát: Quan Âm Thị Kính – Thanh Ngân – Trích Đoạn cải lương: Chơn Tâm 6

Quan Âm Thị Kính – Thanh Ngân – Trích Đoạn cải lương: Chơn Tâm 6 -

Quan Âm Thị Kính – Thanh Ngân – Trích Đoạn cải lương: Chơn Tâm 6