Lời bài hát: Cải lương Người ven đô – Chí Linh, Hữu Quốc, Lê Tứ

Cải lương Người ven đô – Chí Linh, Hữu Quốc, Lê Tứ -

Cải lương Người ven đô – Chí Linh, Hữu Quốc, Lê Tứ