Lời bài hát: Cải lương Tham tiền niệm Phật – Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Hữu Tài

Cải lương Tham tiền niệm Phật – Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Hữu Tài -

Cải lương Tham tiền niệm Phật – Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Hữu Tài