Lời bài hát: Cải lương trước 1975: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn – Mỹ Châu, Minh Cảnh

Cải lương trước 1975: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn – Mỹ Châu, Minh Cảnh -

Cải lương trước 1975: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn – Mỹ Châu, Minh Cảnh