Lời bài hát: Cải lương xưa Chiều đông gió lạnh về – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm

Cải lương xưa Chiều đông gió lạnh về – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm -

Cải lương xưa Chiều đông gió lạnh về – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm