Lời bài hát: Cải lương xưa Xô ngã bức tường rêu – Kim Tử Long, Tài Linh

Cải lương xưa Xô ngã bức tường rêu – Kim Tử Long, Tài Linh -

Cải lương xưa Xô ngã bức tường rêu – Kim Tử Long, Tài Linh