Lời bài hát: Khắc khoải Năm canh -Thanh Tuyết hát Chèo Cổ

Khắc khoải Năm canh -Thanh Tuyết hát Chèo Cổ -

Khắc khoải Năm canh -Thanh Tuyết hát Chèo Cổ