Lời bài hát: Vở cải lương: Gia đình cô Tư- Nghệ sĩ Hùng Cường – Túy Hồng

Vở cải lương: Gia đình cô Tư- Nghệ sĩ Hùng Cường – Túy Hồng -

Vở cải lương: Gia đình cô Tư- Nghệ sĩ Hùng Cường – Túy Hồng