Tốp ca nam nữ nhà hát quan họ Bắc Ninh thuộc nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh.

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp) có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh có chức năng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng thức dân ca Quan họ Bắc Ninh của nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế; sưu tầm, nghiên cứ, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Việc nam nữ hát cùng nhau từ hai người trở lên gọi là tốp ca nam nữ thay vì liệt kê từ tên nghệ sĩ.