Lời bài hát: Hát Chèo Thanh Ngoan Đặc Sắc 2018 – 1000 Người Nghe Thì 999 Người Mê Mẩn

Hát Chèo Thanh Ngoan Đặc Sắc 2018 – 1000 Người Nghe Thì 999 Người Mê Mẩn -

Hát Chèo Thanh Ngoan Đặc Sắc 2018 – 1000 Người Nghe Thì 999 Người Mê Mẩn