Lời bài hát: Mời Rượu – Mời Trầu – Dân Ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh

Mời Rượu – Mời Trầu – Dân Ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh -

Mời Rượu – Mời Trầu – Dân Ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh