Lời bài hát: Tuyển Chọn Những Trích Đoạn Cải Lương Xưa Hay Nhất Trước Năm 1975

Tuyển Chọn Những Trích Đoạn Cải Lương Xưa Hay Nhất Trước Năm 1975 -

Tuyển Chọn Những Trích Đoạn Cải Lương Xưa Hay Nhất Trước Năm 1975