Lời bài hát: Trích đoạn cải lương: Đi biển một mình – Lệ Thủy, Vũ Luân

Trích đoạn cải lương: Đi biển một mình – Lệ Thủy, Vũ Luân -

Phần 2

Trích đoạn cải lương: Đi biển một mình – Lệ Thủy, Vũ Luân