Lời bài hát: Cải lương Bích Vân Thiên – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương Bích Vân Thiên – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=AZp8G1OGx_c

Cải lương Bích Vân Thiên – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy