Lời bài hát: Cải lương Bích Vân Thiên – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương Bích Vân Thiên – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Phần 2

Cải lương Bích Vân Thiên – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy