Lời bài hát: Chơn Tâm 4 – Thoát Kiếp Luân Hồi – Thanh Ngân

Chơn Tâm 4 – Thoát Kiếp Luân Hồi – Thanh Ngân -

Chơn Tâm 4 – Thoát Kiếp Luân Hồi – Thanh Ngân