Lời bài hát: Cải lương tâm lý xã hội – Ngôi Nhà Ma NSUT Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm

Cải lương tâm lý xã hội – Ngôi Nhà Ma NSUT Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm -

Cải lương tâm lý xã hội – Ngôi Nhà Ma NSUT Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm