Lời bài hát: Cải lương xã hội Bạc tình – Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Lê Tứ

Cải lương xã hội Bạc tình – Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Lê Tứ -

Cải lương xã hội Bạc tình – Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Lê Tứ