Lời bài hát: Cải lương xã hội Bến xưa – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Bến xưa – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Bến xưa – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy