Lời bài hát: Cải lương xã hội Cỏ tương tư – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm

Cải lương xã hội Cỏ tương tư – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm -

Cải lương xã hội Cỏ tương tư – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm