Lời bài hát: Cải lương xã hội Đèn đêm nhỏ lệ – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm

Cải lương xã hội Đèn đêm nhỏ lệ – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm -

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=gZ2UI40U8go

Cải lương xã hội Đèn đêm nhỏ lệ – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm