Lời bài hát: Cải lương xã hội Đồng Bạc Trắng – Trọng Hữu, Tài Linh, Vũ Linh

Cải lương xã hội Đồng Bạc Trắng – Trọng Hữu, Tài Linh, Vũ Linh -

Cải lương xã hội Đồng Bạc Trắng – Trọng Hữu, Tài Linh, Vũ Linh