Lời bài hát: Cải lương xã hội Hoa Dại Rừng Hoang – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm

Cải lương xã hội Hoa Dại Rừng Hoang – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm -

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=ca5KAGFdNAY

Cải lương xã hội Hoa Dại Rừng Hoang – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm