Lời bài hát: Cải lương xã hội Hoa Dại Rừng Hoang – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm

Cải lương xã hội Hoa Dại Rừng Hoang – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm -

Phần 2

Cải lương xã hội Hoa Dại Rừng Hoang – Ngọc Huyền, Vũ Linh, Linh Tâm