Lời bài hát: Cải lương xã hội Không chồng – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Kim Huệ

Cải lương xã hội Không chồng – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Kim Huệ -

Cải lương xã hội Không chồng – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Kim Huệ