Lời bài hát: Cải lương xã hội Mẹ – Tài Linh, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long

Cải lương xã hội Mẹ – Tài Linh, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long -

Cải lương xã hội Mẹ – Tài Linh, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long