Lời bài hát: Cải lương xã hội Sự tích cái Bình Chung – Hoàng Kim Long, Thanh Hiếu

Cải lương xã hội Sự tích cái Bình Chung – Hoàng Kim Long, Thanh Hiếu - ,

Cải lương xã hội Sự tích cái Bình Chung – Hoàng Kim Long, Thanh Hiếu