Lời bài hát: Cải lương xã hội: Tình lỡ – Vũ Linh, Tài Linh, Minh Vương

Cải lương xã hội: Tình lỡ – Vũ Linh, Tài Linh, Minh Vương -

Cải lương xã hội: Tình lỡ – Vũ Linh, Tài Linh, Minh Vương