Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa: Còn duyên Tài Linh, Vũ Linh

Cải lương xã hội xưa: Còn duyên Tài Linh, Vũ Linh -

Cải lương xã hội xưa: Còn duyên Tài Linh, Vũ Linh