Lời bài hát: Cải lương Quang Trung đại phá quân Thanh( Tết Quang Trung)

Cải lương Quang Trung đại phá quân Thanh( Tết Quang Trung) -

Cải lương Quang Trung đại phá quân Thanh( Tết Quang Trung)