Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ: Bụng làm dạ chịu Bảo Quốc, Duy Phương

Cải lương tuồng cổ: Bụng làm dạ chịu Bảo Quốc, Duy Phương -

Cải lương tuồng cổ: Bụng làm dạ chịu Bảo Quốc, Duy Phương