Lời bài hát: Cải lương Án tửu lầu – Phượng Mai, Thoại Mỹ

Cải lương Án tửu lầu – Phượng Mai, Thoại Mỹ -

Cải lương tuồng hồ quảng Án tửu lầu – Phượng Mai, Thoại Mỹ

Cải lương Án tửu lầu – Phượng Mai, Thoại Mỹ