Lời bài hát: Cải lương tuồng hồ quảng Vương Thúy Kiều Vũ Linh, Kim Tử Long

Cải lương tuồng hồ quảng Vương Thúy Kiều Vũ Linh, Kim Tử Long -

Cải lương tuồng hồ quảng Vương Thúy Kiều Vũ Linh, Kim Tử Long