Lời bài hát: Cải lương tuồng hồ quảng Vương Thúy Kiều Vũ Linh, Kim Tử Long

Cải lương tuồng hồ quảng Vương Thúy Kiều Vũ Linh, Kim Tử Long -

https://www.youtube.com/watch?v=VZ6MA99_G4s&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=VGFMpy43o5E&t=62s

Cải lương tuồng hồ quảng Vương Thúy Kiều Vũ Linh, Kim Tử Long