Lời bài hát: Huyền sử Thập Đại Đệ Tử- Tuyển tập cải lương NSUT Thanh Ngân

Huyền sử Thập Đại Đệ Tử- Tuyển tập cải lương NSUT Thanh Ngân -

Huyền sử Thập Đại Đệ Tử- Tuyển tập cải lương NSUT Thanh Ngân