Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nối nhớ tình cha – Linh Tý

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nối nhớ tình cha – Linh Tý -

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nối nhớ tình cha – Linh Tý