Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nữ hùng dựng nước – Bình Tinh

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nữ hùng dựng nước – Bình Tinh -

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nữ hùng dựng nước – Bình Tinh