Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Trích đoạn Xử án Phi Giao – Bình Tinh

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Trích đoạn Xử án Phi Giao – Bình Tinh - ,

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Trích đoạn Xử án Phi Giao – Bình Tinh