Lời bài hát: Cải lương xã hội: Niềm đau vô tận – Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang, Hồng Nga

Cải lương xã hội: Niềm đau vô tận – Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang, Hồng Nga - , , ,

Cải lương xã hội: Niềm đau vô tận – Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang, Hồng Nga