Lời bài hát: Ông Hoàng Mười Chầu Văn Xuân Hinh – Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Hầu Đồng

Ông Hoàng Mười Chầu Văn Xuân Hinh – Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Hầu Đồng -

Ông Hoàng Mười Chầu Văn Xuân Hinh – Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Hầu Đồng