Lời bài hát: Quan Đệ Ngũ – Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu | Đạo diễn Phạm Đông Hồng

Quan Đệ Ngũ – Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu | Đạo diễn Phạm Đông Hồng -

Quan Đệ Ngũ – Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu | Đạo diễn Phạm Đông Hồng