Lời bài hát: Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh

Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh -

Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh