Lời bài hát: Tuồng Cổ Cải Lương Trưng Nữ Vương Phần 1

Tuồng Cổ Cải Lương Trưng Nữ Vương Phần 1 -

Tuồng Cổ Cải Lương Trưng Nữ Vương Phần 2

Tuồng Cổ Cải Lương Trưng Nữ Vương Phần 1