Lời bài hát: Tuồng Cổ Cải Lương trưng Nữ Vương Phần 2

Tuồng Cổ Cải Lương trưng Nữ Vương Phần 2 -

Tuồng Cổ Cải Lương trưng Nữ Vương Phần 1

Tuồng Cổ Cải Lương trưng Nữ Vương Phần 2