Lời bài hát: Tuyển Tập Các Điệu Hồ Quảng – Vũ Linh, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Vũ Luân, Phượng Mai

Tuyển Tập Các Điệu Hồ Quảng – Vũ Linh, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Vũ Luân, Phượng Mai - , , , ,

Tuyển Tập Các Điệu Hồ Quảng – Vũ Linh, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Vũ Luân, Phượng Mai