Lời bài hát: Ca cổ phật giáo Thanh Ngân MP3 – Nguyện về Tây Phương – Tuyển tập tân cổ Phật giáo

Ca cổ phật giáo Thanh Ngân MP3 – Nguyện về Tây Phương – Tuyển tập tân cổ Phật giáo -

Các bài hát trong Album

Bồ đề tâm phát

Chiếu soi lặng lẽ

Sám hối lục căn

Thân tân mộng huyễn

Thiền tinh song tu

Trang nghiêm tĩnh độ

Tĩnh lặng đêm trăng

Ca cổ phật giáo Thanh Ngân MP3 – Nguyện về Tây Phương – Tuyển tập tân cổ Phật giáo