Lời bài hát: Tân cổ Sám Hối Lục Căn – Thanh Ngân

Tân cổ Sám Hối Lục Căn – Thanh Ngân -

Sáng tác: Cư sĩ Thanh Phong

Tội lỗi của con từ đến nay
Bởi tâm vô minh, sáu căn tạo nghiệt
Quên mất bản tánh
Không tìm chánh đạo
Nay trước tam bảo đốt nén nhang
Con thành tâm xám hối

Liếc trộm nhìn xem

Tân cổ Sám Hối Lục Căn – Thanh Ngân