Lời bài hát: Cải lương xã hội Gánh Cải Trạng Nguyên – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Gánh Cải Trạng Nguyên – Vũ Linh, Tài Linh - ,

Vở Cải lương Gánh Cải Trạng Nguyên do nghệ Vũ Linh, Tài Linh thể hiện thể loại cải lương xã hội

Cải lương xã hội Gánh Cải Trạng Nguyên – Vũ Linh, Tài Linh